Privacy verklaring

Movement Podotherapie

Privacybeleid van Movement Podotherapie

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Podotherapiepraktijk

In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.

Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut

Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

·         voor zorgverlening;

·         voor doelmatig beheer en beleid;

·         voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener en via onze website.

Alle medewerkers binnen Movement Podotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:

U heeft de volgende rechten:

·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

·         Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

·         Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

·         Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

·         Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier kenbaar maken aan Movement Podotherapie. Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Movement Podotherapie is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt in het aanvraagformulier

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het podotherapeutisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Movement Podotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens

Movement Podotherapie wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatiekanaal (Zorgmail/Zorgdomein/James Software/Siilo) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Overdracht van uw dossier

Als u een andere podotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw paramedische geschiedenis. Uw paramedische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. U kunt uw oude podotherapeut vragen het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut. De oude podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk nadat u heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut.

Uw paramedisch dossier wordt dan door uw nieuwe podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan in het geval van een digitaal dossier ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen. Beide podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze website is samengesteld, kunnen wij geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website wordt gegeven.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Whatsapp

Whatsapp is een communicatiemiddel om snel uw vraag te kunnen stellen aan de therapeut of om een afspraak te maken. U leidt het onderwerp van het gesprek en hierop wordt antwoord gegeven. Wanneer uw vraag te diepgaand zal zijn, dan zal Movement Podotherapie u telefonisch benaderen om lekkage van persoonlijke informatie tegen te gaan. Movement Podotherapie maakt gebruikt van deze service. Er zullen geen medische gegevens gedeeld noch verstuurd worden vanuit Movement Podotherapie, die gelinkt kunnen worden aan een persoon.

Movement Podotherapie kan niet aangesteld worden bij disfunctie of lekkage van de Whatsapp service. De Whatsapp link brengt u naar de service van Whatsapp. Vanaf dat moment gelden de rechten omtrent privacy en voorwaarden van Whatsapp.

Whatsapp maakt gebruik van ‘End-to-end encryptie. Whatsapp zegt hierover het volgende: ‘Dat houdt in dat end-to-end encryptie om ervoor te zorgen dat alleen de verzender en de ontvanger de berichten kunnen lezen. Niemand anders kan de berichten lezen. Zelfs WhatsApp kan dit niet. Uw berichten worden beveiligd met een uniek slot waarvan alleen de verzender en de ontvanger de sleutel hebben. Hierdoor zijn de verzender en de ontvanger de enige die het slot kunnen openmaken en het bericht kunnen lezen. Dit alles gebeurt automatisch: u hoeft geen instellingen in te schakelen of een nieuwe beveiligde chats te starten’.