Betalingsvoorwaarden

Movement Podotherapie

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en podotherapeut, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Annulering

Indien een opdracht door de cliënt wordt geannuleerd, is de cliënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar kosten te vergoeden.

3. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal Arrondissement Gelderland bij uitsluiting bevoegd zijn.

Gemaakte afspraken (mondeling, per mail, via het afspraken portaal of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

Bij het vroegtijdig beëindigen van een 1e onderzoek zullen de gemaakte kosten en tijd in rekening gebracht worden.

Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 6 weken na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelfverantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

4. Betaling

Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken/diensten worden afgeleverd, dient ter plaatse (per pin) te worden betaald wanneer de factuur niet rechtstreeks wordt vergoed door uw verzekering. Wanneer uw verzekering alles vergoed, zullen de zaken/diensten bij uw verzekering gedeclareerd worden.

Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de cliënt een rappel/ sommatie zenden alsnog binnen zeven dagen na dagtekening te betalen. De cliënt is dan een bedrag van €7,50 verschuldigd wegens administratieve werkzaamheden.

Indien de cliënt een tweede herinnering moet ontvangen wegens een achterstallige betaling, wordt het incassobureau ingeschakeld wat resulteert in incassokosten van €40,- wat in rekening gebracht zal worden bij de nalatige partij.

De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeeltelijk daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum.

Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.